Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C)

Việc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Chúa Giêsu giảng dạy về sự chia sẻ Lc 9:10-17   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên