Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam

Mùa Thường Niên Lc 21:20-28   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con và giúp chúng con biết quyền năng cứu độ của tình yêu Chúa. Chúa hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, …