Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con lời chứng của các thánh Tông Đồ Như đá tảng vững chắc để chúng con có thể nương tựa.