Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Batôlômêo Tông Đồ

Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin giúp chúng con tìm kiếm các giá trị