Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử – Lc 10:1-9

Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng phò trợ và hướng dẫn chúng con, Xin hãy làm cho tình yêu của Chúa là nền tảng của đời sống chúng con. Nguyện xin cho tình yêu của chúng con đối với Chúa được …