Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Thứ Năm tuần thứ hai Mùa Vọng                                        1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không từ bỏ những ai trông cậy vào Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con khi chúng con sợ hãi, Xin giúp chúng con khi chúng con kêu cầu lên Chúa,