Home / Cầu Nguyện cho Người Thân Yêu

Cầu Nguyện cho Người Thân Yêu

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN YÊU
ĐÃ QUA ĐỜI

Hãy cùng cầu nguyện:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN ……(tên)…. được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN YÊU
ĐÃ QUA ĐỜI

Hãy cùng cầu nguyện:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN ……(tên)…. được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Linh Hồn thân yêu của quí vị sẽ được Nhà Dòng cầu nguyện trong các Thánh Lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trong Tháng các Linh Hồn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quí vị.

Dòng Cát Minh

 

 

 

bấm vào đây để xem nến của quí vị

bấm vào đây để gửi lời cầu nguyện cho một linh hồn khác