Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Thứ Hai 9 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 16:9-15

Thứ Bảy 7 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa và là Cha của chúng con, Chúa Giêsu, Con Chúa, đã sống giữa chúng con, Xác thịt như xác thịt chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 24:13-35

Thứ Tư 4 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa không phải là Thiên Chúa của người chết Cũng chẳng phải là Chúa của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:1-14

Thứ Sáu 6 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Nhờ Chúa Phục Sinh của chúng con là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 24:35-48

Thứ Năm 5 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và là Cha của chúng con, Chúa Giêsu đã chết cho chúng con trên cây thập giá …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 20:11-18

Thứ Ba 3 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh            1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con, Chúng con tuyên xưng đức tin trong Chúa Giêsu Và nhận biết Người là Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 28:8-15

Thứ Hai 2 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh           1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con, Tâm hồn chúng con vui mừng và hân hoan Và chúng con cảm thấy an …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Phục Sinh (B) – Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Nhật 8 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BSứ vụ của các môn đệ và Lời chứng của Tông Đồ Tôma Ga 20:19-31    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Đấng trong ngày của Chúa đã tề tựu con cái Người để ca tụng Đấng …

Xem thêm ...