Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (C)

Sunday 16 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời hứa về Chúa Thánh Thần: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ gửi Chúa Thánh Thần Ga 16:12-15   1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, qua việc sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (C)

Sunday 9 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời hứa về Đấng Phù Trợ.  Chúa Thánh Thần, Là Thầy dạy và là ký ức sống của Lời Chúa Giêsu Ga 14:15-16, 23-26   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Cha rất nhân từ, vào ngày cực thánh này mà con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (C)

Sunday 2 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CSứ vụ của Giáo Hội: Đi làm chứng cho sự tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người  Lc 24:46-53   Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa là Đấng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave, Lc 1:39-56

Friday 31 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha nhân từ,Đức Maria đã vội vã đi thăm Bà chị họ Isave trong lúc cần được giúp đỡ. Nguyện xin cho chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 10:1-10, Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Monday 13 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha của chúng con, Thần Khí của Chúa Giêsu đang gọi chúng con, như Cha đã gọi Con của Ngài, Từ bỏ bản thân cũ của chúng con và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

Sunday 26 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu Ga 14:23-29   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ thánh Mátthia Tông Đồ – Ga 15:9-17

Tuesday 14 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThánh Matthia, Tông Đồ Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thánh Mátthia tông đồ của Chúa là một nhân chứng cho cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu Kitô …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (C)

Sunday 19 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CĐiều răn mới: Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta Ga 13:31-35    1.  Bài Đọc  a)  Lời Nguyện Mở Đầu: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con hiểu được sự mầu nhiệm của Hội Thánh như một cộng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Philípphê và Giacôbê Tông Đồ – Ga 14:6-14

Friday 3 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúng con ngợi ca và cảm tạ Chúa vào ngày mừng lễ Các thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê của Chúa. Nhờ các thánh …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật IV Phục Sinh (C)

Sunday 12 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành Con chiên Người nhận biết Người Ga 10:27-30   1.  Bài đọc  a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, …

Xem thêm ...