Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Tuần II Mùa Thường Niên    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, xin Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng con, và xin chỉ cho chúng con đường dẫn đến bình an dưới thế của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha,

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

Chúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình Tại cộng đoàn Nagiarét Lc 1:1-4; 4:14-21   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn …

Lectio Divina: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Lc 2:22-40    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn Con Chúa, Đấng đã sinh ra trước khi thế gian được tạo dựng, phải trở thành một thành viên của gia đình nhân loại.  Xin Chúa hãy …

1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con lời chứng của các thánh Tông Đồ Như đá tảng vững chắc để chúng con có thể nương tựa.