Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

Thưa Bà, đây là con của Bà! Đây là mẹ của anh! Ga 19:25-27   1. Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng con với ánh sáng của Chúa để chúng con có thể hiểu được ý …

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

Maria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu    Phần nào tốt hơn đã được chọn bởi Maria?   Lc 10:34–42   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Mùa Thường Niên                                                 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây.

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

Lời cầu nguyện của Thầy   Lời cầu nguyện của các môn đệ Lc 11:1 – 13   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha là Đấng hay thương xót,