Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Sunday 17 November, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina:  Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Bài giảng của Chúa Giêsu về ngày sau hết Lc 21:5-19 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã tạo nên bầu trời, đất và biển khơi, cùng tất cả muôn loài trong đó;

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa quyền năng và hay thương xót,

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Thursday 21 November, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Mùa Thường Niên Lc 21:1-4   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (C)

Sunday 24 November, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (C)

Chúa Giêsu Vua Dân Do-Thái Một vị Vua khác với các vua trên thế gian Lc 23:35–43   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Saturday 30 November, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Ơn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22   Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để thành ngư phủ tuyệt vời

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (A)

Sunday 1 December, 2019

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (A)

Hãy luôn sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến bất cứ lúc nào Mt 24:37–44   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình

Lectio Divina: Mátthêu 8:5-11

Monday 2 December, 2019

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng con,

Lectio Divina: Luca 10:21-24

Tuesday 3 December, 2019

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 15:29-37

Wednesday 4 December, 2019

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Thứ Tư Tuần thứ nhất Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc,

Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Thursday 5 December, 2019

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,