Home / Lectio Divinapage 2

Lectio Divina

Lectio Divina: Luca 4:24-30

Thứ Hai 5 Tháng Ba, 2018

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa thánh thiện và công chính, Là Chúa Cha yêu thương của chúng con

Lectio Divina: Mátthêu 18:21-35

Thứ Ba 6 Tháng Ba, 2018

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con

Lectio Divina: Mátthêu 5:17-19

Thứ Tư 7 Tháng Ba, 2018

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các lời tiên tri của Chúa nhắc nhở chúng con

Lectio Divina: Luca 11:14-23

Thứ Năm 8 Tháng Ba, 2018

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay                                1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Nhiều người trong chúng con chưa bao giờ có được những của cải như thế,

Lectio Divina: Máccô 12:28b-34

Thứ Sáu 9 Tháng Ba, 2018

  Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, chúng con không muốn chết; Chúng con muốn sống. Chúng con muốn được hạnh phúc

Lectio Divina: Luca 18:9-14

Thứ Bảy 10 Tháng Ba, 2018

  Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chính Chúa nhắc nhở chúng con qua những người thánh của Chúa Rằng tất cả những việc giữ đạo của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Ba, 2018

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Chúa Giêsu, Sự Sáng của Thế Gian Ga 3:14-21   Lời nguyện mở đầu   Lạy Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin Chúa hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết đập vỡ những phiến đá …

Lectio Divina: Gioan 4:43-54

Thứ Hai 12 Tháng Ba, 2018

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa Cha toàn năng, Chúa muốn chúng con đừng nhìn về quá khứ

Lectio Divina: Gioan 5:1-16

Thứ Ba 13 Tháng Ba, 2018

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã làm dịu cơn khát cho sự sống của chúng con

Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Thứ Tư 14 Tháng Ba, 2018

  Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng con