Home / Lectio Divinapage 2

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Mùa Thường Niên                                                 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây.

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

Lời cầu nguyện của Thầy   Lời cầu nguyện của các môn đệ Lc 11:1 – 13   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha là Đấng hay thương xót,