Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Sunday 22 September, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Dụ ngôn về người quản lý bất trung Trung tín cùng Thiên Chúa như chỉ một Chúa Lc 16:1 – 13   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Cha của con, hôm nay con sấp mình trước mặt Chúa với sự yếu đuối của con, sự hổ