Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa quyền năng và hay thương xót,