Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Con chiên lạc và được tìm thấy Việc hối cải thực sự:  từ công chính đến lòng thương xót Lc 15:3-7 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Cha của con, con đến trước mặt Chúa ngày hôm nay với một trái tim u buồn, bởi vì con biết con là một trong số những người, …