Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Lc 2:22-40    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn Con Chúa, Đấng đã sinh ra trước khi thế gian được tạo dựng, phải trở thành một thành viên của gia đình nhân loại.  Xin Chúa hãy …