Tin mới

Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina
LeMeNuiCatMinh

Thưa Bà, đây là con của Bà! Đây là mẹ của anh! Ga 19:25-27 1. Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng con với ánh sáng của Chúa để chúng con có thể hiểu được ý nghĩa