Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Mátthêu 15:29-37

Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Tư Tuần thứ nhất Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc,