Home / bac ai

bac ai

Anh em Cát Minh sống cam kết theo gót Chúa Giêsu Kitô hết mình và trung thành  phục vụ Người “với một tâm hồn thanh sạch và hoàn toàn hiến dâng”. Đây  là một lời cam kết sống trong Người, để cho Người  hướng dẫn tư tưởng, tình cảm, lời nói, việc làm trong một tinh thần bác ái huynh đệ.

Anh em Cát Minh sống cam kết theo gót Chúa Giêsu Kitô hết mình và trung thành  phục vụ Người “với một tâm hồn thanh sạch và hoàn toàn hiến dâng”. Đây  là một lời cam kết sống trong Người, để cho Người  hướng dẫn tư tưởng, tình cảm, lời nói, việc làm trong một tinh thần bác ái huynh đệ.