Home / Bậc sống của chúng tôi …

Bậc sống của chúng tôi …

Bậc sống của anh em Dòng Cát Minh là việc biết chấp nhận thánh ý Chúa qua việc chia sẻ đức vâng phục của Đức Kitô. Kèm theo đó là đời sống nghèo khó và sở hữu của cải chung với cộng đoàn như là một biểu lộ sự hiệp nhất của chúng tôi trong Đức Kitô và một biểu lộ sự kết hiệp với anh em mình theo linh hứng Phúc Âm.

Bậc sống của anh em Dòng Cát Minh là việc biết chấp nhận thánh ý Chúa qua việc chia sẻ đức vâng phục của Đức Kitô. Kèm theo đó là đời sống nghèo khó và sở hữu của cải chung với cộng đoàn như là một biểu lộ sự hiệp nhất của chúng tôi trong Đức Kitô và một biểu lộ sự kết hiệp với anh em mình theo linh hứng Phúc Âm.