Home / Candle / 2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

xin Chúa thương đoái xem đến 2 linh hồn Maria và linh hồn Phê-rô, sớm đưa họ về hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …