Home / Candle / 2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

xin Chúa thương đoái xem đến 2 linh hồn Maria và linh hồn Phê-rô, sớm đưa họ về hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …