Home / Candle / 5 linh hồn Gioan Baotixita

5 linh hồn Gioan Baotixita

Xin cho các linh hồn sớm được hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …