Home / Candle / Anh Gioan Batixita

Anh Gioan Batixita

Xin chua nhan tu nhan lay linh hon anh trong vong tay cua Me Maria đem anh ve ben Chua đê huong hanh phuc muôn đoi amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …