Home / Candle / Anna, Philiphê

Anna, Philiphê

Xin cho các linh hồn thân yêu sớm về cùng Chúa ❤️

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …