Home / Candle / Anna Trần thị Sinh

Anna Trần thị Sinh

Lễ giỗ 10 năm ngày 2/11 cho linh hồn Anna

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …