Home / Candle / Augustino

Augustino

xin Chúa tha tội và giảm bớt mọi hình phạt cho linh hồn Augustino,xin chúa thương xót và cứu lấy linh hồn Agustino sớm được lên thiên đàng hưởng phúc vinh quang cùng với Thiên Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …