Home / Candle / Bà Ngoại Teresa, Ông Ngoại Giuse

Bà Ngoại Teresa, Ông Ngoại Giuse

Cầu cho linh hồn tổ tiên nội ngoại đã qua đời.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …