Home / Candle / Bác Simon và Anh Phêro

Bác Simon và Anh Phêro

Cầu cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại đã qua đời.

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …