Home / Candle / Bác Tụng: Si-mon / Anh Tường: Phêro

Bác Tụng: Si-mon / Anh Tường: Phêro

Xin cho các linh hồn tổ tiên sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …