Home / Candle / Bernadette Nguyễn Thị Lạng

Bernadette Nguyễn Thị Lạng

Xin cầu cho LH Bernadette

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …