Home / Candle / Các đẳng linh hồn

Các đẳng linh hồn

Nguyện xin Chúa thứ tha tội lỗi và ban ơn cho những linh hồn này được sớm về hưởng thánh nhan Chúa trên nước thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …