Home / Candle / Các đẳng linh hồn nơi luyện ngục

Các đẳng linh hồn nơi luyện ngục

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa thương ban ơn thứ tha và cho các đẳng linh hồn chốn luyện ngục sớm được nghỉ yên trong nhà Chúa.
Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …