Home / Candle / Các Đẳng Linh hồn trong gia đình

Các Đẳng Linh hồn trong gia đình

Cầu cho các Đẳng Linh hồn Ông Bà và Thân nhân trong gia đình.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …