Home / Candle / Các Đẳng linh hồn

Các Đẳng linh hồn

Con xin cầu cho các đẳng linh hồn không nơi nương tựa. Không ai cầu nguyện, được Chúa thương xót và tha tội cho tất cả các linh hồ của các đẳng. Xin Chúa thương xót mà thương xót cho các linh hồn này được lên thiên đàn hưởng phước đời đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …