Home / Candle / Các lh tiền nhân nói ngoai

Các lh tiền nhân nói ngoai

Cầu cho các lh tien nhận noi ngoai Sớm được lên thiên đang
Cho gđ được bình an và mạnh khỏe Amen

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …