Home / Candle / Các Linh Hồn

Các Linh Hồn

Xin quý Cha và Quý Thầy cầu nguyện cho các linh hồn là bằng hữu, thân nhân, tiên nhân, ân nhân của gia đình chúng con và các linh hồn không ai nhớ đến.
Và cũng xin cầu nguyện cho các linh hồn sau.
– francois Xavier.
– Katherines.
– Joseph.
– Anne.
– Marie Therese và linh hồn Jean-robert.
Con xin cảm ơn và cầu nguyện cho quý cha và quý thầy.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …