Home / Candle / Các linh hồn

Các linh hồn

Xin Nhà Dòng cầu cho
LInh Hồn : Cha NICOLAS Đinh Quang Điện, GABRIEL Nguyễn Văn Hoàng, TERESA Trần Thị Lá, MARIA Nguyễn Thị Hai, MARIA Nguyễn Thị Ngọc Hiền, PAUL GETTE và các linh hồn

Con xin cám ơn nhà Dòng

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …