Home / Candle / Các linh hồn

Các linh hồn

Xin Nhà Dòng cầu cho
LInh Hồn : Cha NICOLAS Đinh Quang Điện, GABRIEL Nguyễn Văn Hoàng, TERESA Trần Thị Lá, MARIA Nguyễn Thị Hai, MARIA Nguyễn Thị Ngọc Hiền, PAUL GETTE và các linh hồn

Con xin cám ơn nhà Dòng

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …