Home / Candle / Các Linh hồn

Các Linh hồn

cầu cho các linh hồn: 3 linh hồn Phê-rô, Anna, Gioan, các linh hồn ông bà tổ tiên, linh hồn các vị ân nhân, thân nhân, bạn hữu.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …