Home / Candle / Các linh hồn

Các linh hồn

Các linh hồn : hai linh hồn Phê-rô, hai linh hồn Anna, các linh hồn của người thân, bạn hữu, cùng các vị ân nhân.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …