Home / Candle / Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Xin cầu cho các linh hồn trong gia tộc, mồ côi, cùng các linh hồn trong luyện ngục được lên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …