Home / Candle / Cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Xin Chúa thương xót các linh hồn!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …