Home / Candle / Câu cho linh hồn Ine Phê-rô Toma.Ma

Câu cho linh hồn Ine Phê-rô Toma.Ma

Cầu cho linh hồn Ine Phê-rô Toma Maria Anna Lu Y .Agata các đàng linh hồn và các linh hồn mồ côi được lên chốn nghỉ ngơi

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …