Home / Candle / Cecilia Nguyễn Thị Thí

Cecilia Nguyễn Thị Thí

Xin Chúa cho mẹ con yên nghĩ bên cạnh ngài

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …