Home / Candle / Cha Mẹ và các Linh Hồn

Cha Mẹ và các Linh Hồn

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho Linh Hồn Cha Mẹ con, anh chị em, bạn bè và các linh hồn đang còn phải thụ hình trong lửa luyện tội được Chúa thương tha thứ và đưa về nơi mát mẻ nghỉ yên muôn đời. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …