Home / Candle / Đa minh Lê đình Sính

Đa minh Lê đình Sính

Xin cầu cho linh hồn Đa Minh Lê đình Sính mau hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …