Home / Candle / Đa minh Lê đình Sính

Đa minh Lê đình Sính

Xin cho linh hồn Da minh mau hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …