Home / Candle / Đaminh, Giuse , Maria

Đaminh, Giuse , Maria

Xin cho các linh hồn trên qua khỏi luyện ngục và lên nước Trời

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …