Home / Candle / Đaminh, Giuse , Maria

Đaminh, Giuse , Maria

Xin cho các linh hồn trên qua khỏi luyện ngục và lên nước Trời

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …