Home / Candle / Dominic Nguyễn Văn Dưỡng

Dominic Nguyễn Văn Dưỡng

Xin cho linh hồn Dominic được về hưởng nhan thánh Chúa 🙏💚

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …