Home / Candle / GIA TIÊN VÀ CÁC LINH HỒN

GIA TIÊN VÀ CÁC LINH HỒN

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN GIA TIÊN và CÁC LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …