Home / Candle / Giacobe Nguyễn Đăng Hồ

Giacobe Nguyễn Đăng Hồ

Cầu cho linh hồn Giacobe Hồ và các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …