Home / Candle / Giacobe Nguyễn Đăng Hồ

Giacobe Nguyễn Đăng Hồ

Cầu cho linh hồn Giacobe Hồ và các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …