Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin Chúa cho linh hồn Giuse được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …