Home / Candle / Giuse Chu Văn Dung

Giuse Chu Văn Dung

Cầu cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …