Home / Candle / Giuse Công, Ông bà Nội Ngoại

Giuse Công, Ông bà Nội Ngoại

Cầu nguyện cho Bố: Linh hồn Giuse Công và Ông Bà Nội Ngoại đã qua đời, Linh hồn các bác, cậu và chú, các O dì và bạn bè đã qua đời.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …