Home / Candle / Giuse Doan Xuan Luong

Giuse Doan Xuan Luong

Xin Chua Thuong xot Linh Hon Giuse , cho Bo con duoc som huong nhan Thanh Chua tren Thien Dang Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …