Home / Candle / Giuse Maria Nguyen Thien Tam

Giuse Maria Nguyen Thien Tam

Xin cho linh hon Giuse Maria va tat ca cac linh hon thai nhi luon duoc huong nhan Thanh Chua.Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …