Home / Candle / Giuse Nguyễn Văn Thọ

Giuse Nguyễn Văn Thọ

Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Xin tha hết mọi lỗi lầm và đưa dượng về nước trời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …