Home / Candle / Giuse Pham Ðình Thuận

Giuse Pham Ðình Thuận

Xin chúa và mẹ Maria đón nhận linh hồn Giuse

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …