Home / Candle / Giuse Pham Minh Cương

Giuse Pham Minh Cương

Xin chúa đón nhận linh hồn Giúse

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …