Home / Candle / Giuse Phạm Ngọc Anh Tòng

Giuse Phạm Ngọc Anh Tòng

Xin cầu cho linh hồn Giuse Phạm Ngọc Anh Tòng và linh hồn Giuse Phạm Ngọc Anh Tự

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …